Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Butterfly Pole Dance Rzeszów Katarzyna Winiarz NIP 8133518183 REGON 521524270 z siedzibą na Mikołajczyka 7a, 35-209 Rzeszów (dalej zwaną „BPDR”) jest sportowym klubem tanecznym organizującym kursy pole dance w ramach zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego numer PKD 85.51.Z.

Przez zajęcia sportowe rozumie się zorganizowane, grupowe formy aktywności fizycznej.

Przez współzawodnictwo sportowe rozumie się rywalizację sportową o charakterze indywidualnym lub zespołowym, ukierunkowaną na uzyskanie przez osoby uczestniczące optymalnych rezultatów w danej dziedzinie. Jest to dążenie do pokonania czasu, przestrzeni przeszkód lub przeciwnika.

2. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Butterfly Pole Dance Rzeszów (dalej „BPDR”) jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i staniem się członkiem (w dalszej części członek = kursant) Butterfly Pole Dance Rzeszów.
3. Członek BPDR zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu członkostwa oraz uczestniczenia w zajęciach i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
5. BPDR zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie. Przy wcześniejszym poinformowaniu kursanta.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH I RODZAJE KARNETÓW

1. Do uczestnictwa w zajęciach BPDR upoważnia wykupienie:

– dowolnego karnetu z bieżącej oferty BPDR dostępnej na stronie „http://www.poledancerzeszow.pl/”.
2. Na terenie BPDR nie mają prawa przebywać osoby postronne bez upoważnienia danego przez właściciela obiektu.
Do uczestnictwa w zajęciach Pole Dance studia upoważnia wykupienie:

– Wejścia na warsztaty organizowane przez BPDR
– wejścia na pojedyncze zajęcia, oraz zajęcia Indywidualne
– karnetu PODSTAWOWEGO na jedną, wybraną grupę (4, 8 LUB 12 kolejnych wejść)
– karnetu ELEMENTY JOGI


2.2. Kursant, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na terenie studia i korzystać z usług przez nie oferowanych.
2.3. Osoba, która naruszy powyższe postanowienie zostanie wyproszona z zajęć lub ze studia.
2.4. Po dokonaniu opłaty w recepcji Studia istnieje możliwość powrotu na salę i kontynuowania zajęć. Każdy pracownik BPDR ma prawo wyprosić kursanta z sali oraz ze studia za zachowanie naruszające postanowienia regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty studia.

2.3. Rezerwacje i płatności
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, rezerwacje są obowiązkowe. W przypadku braku miejsc, możesz wpisać się na listę rezerwową.
Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu online lub przy kontakcie z osobą ze studia. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio z naszego grafiku.
System rezerwacji wymaga rejestracji użytkownika za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu. Rejestrując się wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez BPDR Twoich danych osobowych w celu realizacji zakupionych usług.
Logując się do systemu zyskujesz dostęp do osobistego profilu klienta, gdzie możesz zarządzać swoimi rezerwacjami w tym rezygnować z zajęć, dokonywać płatności, sprawdzać historię zakupów, sprawdzać pozostałą ilość zajęć i kontrolować termin upływu ważności karnetu.
Istnieje możliwość instalacji darmowej aplikacji na urządzeniach przenośnych typu smartphone/iphon.
Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe lub gotówką/kartą w studiu przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku wyboru płatności gotówką należy przyjść minimum 15 min wcześniej.
Jeśli zarezerwujesz zajęcia i nie weźmiesz w nich udziału, możesz zostać obciążony opłatą za anulowanie/nieobecność w wysokości ceny zajęć, na które byłeś/aś zapisany/a lub utracisz zajęcia z karnetu.
Rezerwację można odwołać do 8 godzin przed rozpoczęciem zajęć, aby uniknąć opłaty karnej lub utraty zajęć.
Nasz harmonogram rezerwacji otwiera się z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć.

2.4 Karnety
W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
Karnety upoważniają do korzystania z wszystkich rodzajów zajęć z wyjątkiem kursów i warsztatów.
Z karnetu może korzystać tylko jedna osoba i nie ma możliwości przekazywania go osobom trzecim.
Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega zwrotowi ani przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
Jeśli z jakiegoś powodu będziemy zmuszeni zamknąć szkołę na więcej niż 7 kolejnych dni, przedłużymy karnety o okres zamknięcia.

2.5 Reklamacje
Każda osoba ma prawo do reklamacji usługi. Reklamacja na usługi przysługuje konsumentowi zawsze, gdy zamówiona przez niego usługa nie została wykonana lub została wykonana w sposób nienależyty (W tym przypadku konsument musi jednak wykazać taki związek.) Na rozpatrzenie reklamacji będzie trzeba czekać 14 dni roboczych od zgłoszenia problemu.

PRAWA AUTORSKIE

1. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo BPDR jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością BPDR. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
2. Instruktorzy z innych szkół mogą się zapisać na indywidualne zajęcia z instruktorem, bez zgody instruktora nie będą przyjmowani na zajęcia grupowe.
3. Zajęcia w BPDR mają wymiar nauki technik, budowania siły oraz płynności ruchów na drążku pionowym. Nie są to zajęcia taneczne.
4. Instruktor może odmówić udziału na zajęciach osobie, która chce wykorzystać prawa autorskie instruktora z jego sposobu prowadzenia zajęć oraz, przez którą reszta uczestników przestaje czuć się swobodnie na zajęciach. Oraz osobę, która obraża innych kursantów i stwarza nieprzyjemną atmosferę na zajęciach, sabotuje zajęcia instruktora, spożywa alkohol lub zażywa narkotyki na terenie BPDR.

ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na zajęcia BPDR należy zapisać się za pomocą grafiku dostępnego na stronie www.poledancerzeszow.pl, lub w razie problemów telefonicznie +48 530713222, +48 725948945.
2. Zapisanie się na zajęcia w BPDR jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BPDR w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

OPŁATY

1.Płatności za wybrane zajęcia należy dokonać gotówką lub kartą w studiu przy ul. Mikołajczyka 7a od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia studia, lub za pomocą płatności internetowej przez stronę www.poledancerzeszow.pl
2. Płatność musi zostać dokonana najpóźniej przed pierwszymi zajęciami.
BPDR nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze lub niewykorzystane zajęcia.
3. Aktualne ceny karnetów dostępne są na stronie internetowej www.poledancerzeszow.pl oraz bezpośrednio w klubie.
4. Zniżki i promocje oferowane przez BPDR nie łączą się.
5. Ceny karnetów oraz pojedynczych zajęć mogą ulec zmianie.

6. Karnety ważne są 5 tygodni. Nie ma możliwości korzystania z karnetu przez 6 tygodni. Wyjątkiem jest nagła choroba, przez którą można zawiesić karnet na 2 tygodnie.

HONOROWANIE KART PARTNERSKICH

1.BPDR nie  honoruje kart partnerskich.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

1.Można zapisać się do dowolnej grupy odpowiadającej poziomem zaawansowania kursanta, chyba że:
-nie ma już miejsc w danej grupie
-kursantka jest w ciąży
-kursant ma poważne problemy zdrowotne, które dyskwalifikują go z uczestnictwa w zajęciach sportowych.
2. Po zapisaniu się i przed zajęciami:
2.1. należy dokonać płatności. Odbić wejście w karnecie.
3. BPDR prowadzi zajęcia od 3 osób. W razie nie wystarczającej ilości kursantów instruktor ma prawo odmówić prowadzenia zajęć. W razie odwołania karnet jest przedłużony o tydzień, oraz instruktor powiadomi kursanta przynajmniej 3 godziny przed zaczęciem zajęć o anulacji.
4. BPDR zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu/danych zajęć lub rozwiązania grupy.
5. Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji BPDR aktualny karnet za każdym razem przed zajęciami.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ, ODRABIANIE LEKCJI W RAMACH KARNETU LUB ROZWIĄZANIE GRUPY

1. BPDR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub/i zajęć do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
2. W powyższych przypadkach osoby, które wykupiły pojedyncze wejście lub karnet mają prawo do:
2.1 osoby które wykupił pojedyncze wejście:
-zwrotu pełnej kwoty za zajęcia,
-wykorzystania wejścia w innym terminie
2.2 osoby, które wykupiły karnet:
– wykorzystania karnetu w innym terminie
3. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez kursanta na co najmniej 12 godzin przed zajęciami – termin zajęć zostaje przesunięty bez konsekwencji finansowych dla kursanta.
4. W momencie niepojawienia się na zajęciach indywidualnych bez poinformowania BPDR na co najmniej 12 godzin przed zajęciami – termin zajęć przepada, a kursant ponosi koszty.
5. Kursant ma możliwość zapisania się do wybranej grupy treningowej do godziny 14:00 w dniu treningu.
6. Kursant może zrezygnować z udziału w zajęciach do godziny 12:00 w dniu prowadzenia zajęć, w sposób określony w punkcie 8, bez konsekwencji finansowych.
7. W momencie niepojawienia się na zarezerwowanych zajęciach oraz nie poinformowania o swojej nieobecności, do godziny 12:00 w dniu odbywających się zajęć kursant ponosi koszty finansowe:
– w przypadku wykupionego karnetu: wykorzystanie jednego wejścia,

-w przypadku pierwszego wejścia: pobranie wejścia z nowo wykupionego karnetu lub pobranie kwoty 35 zł (koszt jednorazowych zajęć).

8. W momencie zgłoszenia swojej nieobecności na zajęciach grupowych ( powody: choroba, wyjazd oraz inne) przez kursanta z karnetem ważnym 5 tygodni, na co najmniej 12 godziny przed zajęciami– kursant ma prawo do odrobienia zajęć w ramach czasu trwania karnetu lub w nadzwyczajnych przypadkach do przesunięcia terminu końcowego karnetu do 2 tygodni. W chwili braku zgłoszenia nieobecności, na co najmniej 12 godziny przed zajęciami zajęcia przepadają i są liczone jako wykorzystane.

Zgłoszenia nieobecności dokonuje się pod numerem telefonu +48 530713222, +48 725948945 oraz mailowo poledancerzeszow@gmail.com, przez facebooka Pole Dance Rzeszó Butterfly oraz przez strone oraz swoje konto. Inaczej zgłoszenia nie będą uwzględniane i nie będzie możliwości odrobienia zajęć. Telefon jest czynny od godziny 9.00-20:00, można pisać SMS lub poczekać aż osoba upoważniona oddzwoni.
9. Kursant BPDR planując urlop, dłuższy wyjazd itp. mogą zawiesić karnet nie tracąc miejsca w grupie oraz wykupionych zajęć.
10. W momencie rezygnacji z dalszego członkostwa oraz uczęszczania na zajęcia szanując siebie i BPDR prosimy o mail z taką krótka informacją, zaoszczędzi to wszystkim nieprzyjemnych sytuacji.
11. W momencie niezgłoszenia wyjazdu na urlop, dłuższej nieobecności, czyli chęci zawieszenia karnetu i niepojawienia się na zajęciach bez takowej informacji, zajęcia, na których kursant się nie pojawił z niewykorzystanego karnetu przepadają.
12. BPDR zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie gdy liczba kursantek spada poniżej 4 osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantkami.

BEZPIECZEŃSTWO, OBOSTRZENIA SANITARNE

1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w BPDR , każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć. Do zajęć Pole Dance nie potrzebujemy obuwia.
1.1 Strój POLE DANCE – krótkie spodenki odsłaniające uda, koszulka, brak obuwia, skarpetki, na rozgrzewkę można wziąć ze sobą dres. Bez biżuterii (pierścionki, kolczyki, bransoletki łańcuszki).
1.2 Strój na ELEMENTY JOGI – jak wyżej lub wygodny strój zapewniający utrzymanie ciepła– dres, legginsy z koszulką, skarpety, itp.

1.3 Strój na EXOTIC nakolanniki, skarpetki oraz buty typu platformy/pleasers lub na wysokim obcasie.
2. Na sale, w których odbywają się zajęcia można wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.
3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć, którzy działają niezgodnie z zaleceniami trenera powstałe na terenie gdzie odbywają się zajęcia.
4. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego.
5. Przed wykupieniem karnetu BPDR każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez BPDR.
5.2. Kursant powinien informować instruktora o ewentualnych kontuzjach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, tak by instruktor mógł podczas zajęć grupowych dostosować poziom ćwiczeń do bieżącego stanu zdrowia kursanta.
6. Uczestnik ma prawo by cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.
7. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Wyjątkiem są godziny „Free room”
8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z BPDR. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.
9. BPDR oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
10. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji BPDR. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.

11. Obiekt BPDR dezynfekowany jest codziennie oraz po każdej grupie. Przeprowadzana jest również jonizacja. Obiekt wyposażony jest w płyny do dezynfekcji dostępne dla klubowiczów.

12. Każdy kursant zobowiązany jest do trzymania porządku, i pozostawiania miejsca treningu w takim samym stanie w jakim go zastał. BPDR zapewnia środki dezynfekujące, szmatki, ręczniki oraz środki czystości.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Uczęszczanie na zajęcia w BPDR jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do BPDR. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń.
2. Uczestnik zajęć BPDR wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w BPDR zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo BPDR usunie zdjęcie lub video z jego wizerunkiem. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z BPDR. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie BPDR bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie BPDR zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Ze względu na Wasz udział w zajęciach sportowych, a w związku z tym konieczność rezerwacji przez Naszą stronę, oznajmiamy, że w tym celu potrzebne są wasze dane osobowe tj imię nazwisko, adres email i numer telefonu. Nie będziemy ich używać
w celach niezgodnych z regulaminem, ani naruszać Państwa prywatności. Te dane służą wyłącznie do zapisania/odwołania się z zajęć oraz ewentualnego kontaktu telefonicznego przez przedstawiciela studia.
2. Państwa zgoda na powyższe przetwarzanie danych osobowych jest:
– dobrowolna,
– granularna (konkretna),
– świadoma (a zatem wymagana jest transparentność).,
3. W każdej chwili mają Państwo mozliwość sprawdzić :
– tożsamość administratora/kontrolera danych,
– cele każdej operacji przetwarzania,
– typy pozyskiwanych i używanych danych,
– wycofać zgodę na przetważanie danych osobowych, pod nr tel 530713222 lub przez pocztę email poledancerzeszow@gmail.com. Tym samym Państwa dane osobowe zostaną wykasowane w naszej bazie danych.
4.W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: http://poledancerzeszow.pl/politykaprywatnosci